Witaj na oficjalnej stronie Polcups
 
 
  Przejrzyj nasz katalog
  Ściągnij nasz katalog
  Nasza strefa klienta
  Prośba otwarcia konta
  Kim jesteśmy?
  Skontaktuj się z nami
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
Niniejsze warunki ogólne sprzedaży (dalej zwane  „Warunki ”) mają zastosowanie dla spółki France-Sport (dalej zwanej  „My ”) oraz dla wszystkich profesjonalistów (dalej  „Wy ”) dokonujących zakupów przez stronę internetową http://www.france-sport.fr (dalej  „Strona ”), usługi zakupów on line trofeów sportowych (dalej „Produktów”)

Niniejsze Warunki mogą ulec zmianie. Mają zastosowanie warunki obowiązujące w dniu składania zamówienia
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub wstrzymania całości lub części usług świadczonych przez Stronę w każdej chwili. Z odpowiednim wyprzedzeniem poinformujemy o tym te osoby, które dokonały zamówienia poprzez Stronę.
1. PRZYJĘCIE WARUNKÓW
Niniejszym potwierdzacie, że przed przystąpieniem do zamówienia, zapoznaliście się i przyjmujecie poniższ, przedstawione w naszym cenniku Warunki.

W przypadku zamówień składanych poprzez naszą stronę zaznaczenie rubryki:  „Przyjmuję ogólne warunki sprzedaży ” oznacza, że przyjmujecie je bez zastrzeżeń wraz ze związanymi z nimi zasadami poufności.
Żaden warunek szczególny bądź warunek zakupu ustny lub pisemny, zamieszczony na dowolnym nośniku, nie może bez naszej uprzedniej, formalnej i pisemnej zgody,mieć przewagi nad niniejszymi Warunkami Ogólnymi Sprzedaży. Fakt, że w danej chwili nie skorzystaliśmy z któregoś z postanowień tych Warunków O.S. nie może być interpretowany jako uzasadniona rezygnacja z korzystania w dalszym ciągu z któregokolwiek z tych postanowień.
2. WYROBY
Zdjęcia przedstawiające wyroby nie wchodzą w zakres umowy. Jeżeli zakradły się na nich jakieś błędy to w żadnym wypadku nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Podana w katalogu wysokość pucharów może różnić się o około 1 centymetr. Modele z katalogu mogą zostać przez nas wycofane lub zmienione bez uprzedzeni. Nasze wyroby oferowane są w granicach dostępnych zapasów.

Ukryte wady sprzedawanych towarów objęte są gwarancją zgodnie z artykułem 1641 i następnymi kodeksu cywilnego. Gwarancja ogranicza się do wymiany lub naprawy wadliwego towaru. Nie odpowiadamy za szkody cielesne, materialne lub inne bezpośrednie bądź pośrednie poniesione przez nabywcę lub jego klienta oraz zobowiązani będziemy wyłącznie do zamiany wadliwego towaru co nie daje podstaw do jakiegokolwiek odszkodowania lub innego wyrównania strat. .

W odniesieniu do oznakowania, uchylamy się od jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku gdy klient zaaprobował ostateczną wersję do wydruku, a nie poprawione przez niego błędy nie dają podstawy do jakiegokolwiek odszkodowania lub zwrotu. Postanowienia niniejsze odnoszą się również do wszelkiego rodzaju pomyłek wynikających z błędnego odczytania przez nas tekstu sporządzonego odręcznie.

Popełnione przez nas błędy mogą zobowiązywać nas do zwrotu kosztów oznakowania natomiast w żadnym wypadku nie do odszkodowania lub innego wyrównania strat.

Wyłączając pisemne odwołanie z Waszej strony zastrzegamy sobie prawo do zamieszczania w naszym katalogu i na naszej stronie zdjęć trofeów, pucharów i medali o cechachindywidualnych, jako przykładów rzeczywistych realizacji.
3. ZAMÓWIENIA
Zamówienia złożone telefonicznie, faxem, pocztą elektroniczną (e-mail) lub przez naszą stronę internetową http://www.france-sport.fr zostaną przyjęte do realizacji po ich potwierdzeniu (ptrzesłanym e-mailem lub faxem). Zastrzegamy sobie prawo anulowania wszelkich zamówień złożonych przez klienta z którym toczy się spór w sprawie zapłaty za wcześniejsze zamówienie lub jeżeli klient przedstawia pewne ryzyko finansowe. W przypadku złożenia pierwszych zamówień bez uregulowanej płatności towar zostanie przesłany za pobraniem.

Zamówienie minimalne: 50 zł netto. W przypadku klientów pragnących zlożyć zamówienie na niższą od 50 zł netto kwotę, naliczone zostaną im dodatkowo koszty manipulacyjne w wysokości 3 zł netto .

Kupujący ponosi odpowiedzialność za informacje przekazane przez niego w chwili przyjmowania zamówienia: w przypadku pomyłki w brzmieniu danych adresata sprzedający nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu ewentualnej niemożności dostarczenia produktu. .
4. DOSTAWY
Terminy dostaw
Terminy dostaw podane są najdokładniej jak to tylko możliwe, uzależnione są jednak od możliwości zaopatrzenia. W odniesieniu do naszych dostaw, nie przestrzeganie ustalonych terminów nie może pociągać za sobą odszkodowań ani unieważnienia. Jednak w przypadku gdy po upływie 15 dni od orientacyjnej daty dostawy towar nie zostnie dostarczony z innych przyczyn niż siła wyższa, sprzedaż może zostać anulowana na wniosek jednej ze stron na podstawie listu poleconego za potwierdzeniem odbioru.


Klient będzie informowany na bieżąco i w stosownym czasie o sytuacjach i zjawiskach siły wyższej.
Sposoby realizacji dostaw
Jesteśmy upoważnieni do realizacji dostaw pełnych i częściowych. W przypadku niedostępności artykułów, zamówienie może zostać dostarczone w kilku przesyłkach a klient płaci jak za jedną dostawę.

Jeżeli życzycie sobie aby zamówienie zostało wysłane w 2 różne miejsca, należy złożyć dwa oddzielne zamówienia uwzględniające koszty dostawy.

-Do wszystkich zamówień realizowanych na rzecz Waszych klientów (osób prywatnych, klubów, stowarzyszeń itd...) na fakturze uwzględniony zostanie dodatek w wysokości 6 zł netto.

-Do wszystkich zamówień realizowanych na Waszą prośbę w sobotę rano na fakturze uwzględniony zostanie dodatek w wysokości 8 zł netto.

-Do wszystkich zamówień realizowanych na Waszą prośbę w trybie ekspresowym zoastosowana zostanie taryfa ekspresowa.

Uwaga : bez kosztów dostawy (porto-franko) w trzech wymienionych wyżej przypadkach.
Przeniesienie ryzyka
Nasze towary, nawet towary franko, przewozone są na własne ryzyko i odpowiedzialność adresata, w przypadku szkody powstałej w czasie transportu wszelkie zastrzeżeniapowinny być kierowane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do przewoźnika, w ciągu 48 godzin licząc od chwili odbioru towarów.

Realizacja dostawy liczy się od momentu przekazania towarów przez przewoźnika klientowi. Przedstawiony przez przewoźnika spis dostarczonych towarów, opatrzony datą i podpisem Klienta w chwili odbioru towarów stanowi dowód na transport i wydanie towarów .
Odbiór towarów
W czasie dostawy konieczne jest otwarcie, w obecności kierowcy, przesyłek opatrzonych etykietką “fragile”. Uwaga! Notatka „z zastrzeżeniem” lub „z zastrzeżeniem rozpakowania” nie ma żadnego znaczenia w odniesieniu do przewoźnika i ubezpieczeń. Powinni Panńtwo przystąpić do rozpakowania w obecności kierowcy. Jeżeli ten ostatni odmawia oczekiwania na przeprowadzenie przez Was weryfikacji należy zaznaczyć na kwicie przewozowym „z zastrzeżeniem, kierowca odmawia oczekiwania na sprawdzenie przesyłek”. Jeżeli kierowca jest obecny przy rozpakowaniu należy wtedy zaznaczyć ilości oraz oznaczenia towarowe brakujących lub uszkodzonych atykułów. Również wtedy, w terminie 48 godzin, należy złożyć przewoźnikowi reklamację przesłaną listem poleconym za potwierdzeniem odbioru wraz z skierowaną do nas kopią.
Drobne usterki
W trosce o szybkie rozwiązanie problemów związanych ze zniszczonymi towarami, lub w przypadku gdy reklamacja nie zostanie stwierdzona w obecności dostawcy, ani zapisana na zestawieniu, proszę zwrócić uwagę na to, że możemy przystąpić do wymiany zniszczonych lub uszkodzonych części jednak zostaniecie wtedy obciążeni opłatą za transport. Uwaga, oferta ta dotyczy wyłącznie drobnych usterek, nie przekraczających kwoty 10 zł netto.
Reklamacje
Reklamacje nie stanowią przeszkody dla płatności. Kupujący nie powinien wykorzystywać motywu reklamacji w celu odwleczenia całości lub części płatności.

Reklamacje dotyczące widocznych wad, niezgodności dostarczonego produktu w stosunku do produktu zamówionegopowinny być zgłaszane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w ciągu 72 godzin od otrzymania towarów. Przyjęcie produktu przez Klienta oznacza brak zastrzeżeń i nie może być przedmiotem zakwestionowania jego dostawy.

Na kliencie spoczywa obowiązek dostarczenia dowodu potwierdzającego prawdziwość stwierdzonych wad lub nieprawidłowości. Zobowiązany jest do stworzenia Firmie możliwości stwierdzenia wad i znalezienia środka zaradczego.

Zwroty wyrobów wymagają naszej wcześniejszej zgody. Po uzyskaniu zgody można dokonać zwrotów zrealizowanych w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty dostawy towarów. Towar powinien być zapakowany w taki sposób jak przy dostawie. Towary podlegające zwrotowi, które są nieopakowane lub uszkodzone spowodują dodatkowe, obciążające klienta koszty. Zwrot  „z opłatą za transport ” nie będą akceptowane.

W przypadku widocznej wady lub niezgodności dostarczonych towarów, należycie stwierdzonej przez Firmę w warunkach przewidzianych jak wyżej, Klient może otrzymaćnieodpłatnie produkty zastępcze lub uznanie pozwalajace na zwrot wybranych w naszej Firmie towarów, wyłączając wszelkie wynagrodzenia szkód lub odszkodowania.
5. CENY-WYSTAWIANIE FAKTUR
Nasze ceny są cenami netto, cenami wydania z magazynu, towarów nieopakowanych i bez dostawy.

Ceny są ustalane przez naszą Firmę i figurują na potwierdzeniu odbioru Waszego zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo zmiany cen, zgodnie z cennikiem obowiązującym w w dniu dostawy. Ceny podane na naszej stronie http://www.france-spport.fr są cenami orientacyjnymi, z uwagi na złożoność wyceny niektórych artykułów (artykuły złożone, artykuły grawerowane itp...), niemożliwe jest podanie na naszej stronie dokładnych cen.
Koszty porto
Koszty dostawy pokrywane są zawsze przez klienta, jednak koszty przesyłki nie będą naliczane w odniesieniu do zamówień realizowanych we Francji kontynentalnej, których suma jest równa lub wyższa od 650 zł netto.
Koszty opakowania
Koszty opakowania pokrywane są zawsze przez klienta (1,85 zł netto za karton) jednak koszty przesyłki nie będą naliczane w odniesieniu do zamówień realizowanych we Francji kontynentalnej, których suma jest równa lub wyższa od 150 zł netto.
Faktury
W zależności od liczby zamówień składanych zwyczajowo przez klienta możemy wystawiać jedną fakturę dla każdej dostawy lub jeden raz na dwa tygodnie bądź jeden raz w miesiącu w formie zestawienia wszystkich dostaw z danego okresu.
Rabaty
Tabela zniżek uzależnionych od obrotów może zostać podana Wam do wiadomości na podstawie zwykłego wniosku
6. WARUNKI PŁATNOŚCI
Wszystkie faktury regulowane są w Aix-en-Provence w terminie 30 dni, chyba że z danym klientem związane jest ryzyko finansowe, w takim przypadku wymagana jest płatność gotówką.

W przypadku nowych klientów płatność gotówką bez dyskonta będzie wymagana dla 3 pierwszych zamówień.

Dla płatności realizowanych w ciągu 10 dni: 2% dyskonta.

W miejscu płatności weksle trasowane nie są traktowane jako uchylanie się.

W przypadku nie przestrzegania terminu płatności, poza innymi środkami odwoławczymi do których zastrzegamy sobie prawo, dług zostanie podwyższony o odsetki ze stopą procentową 1,5% miesięcznie, oraz w razie potrzeby o koszty ściągnięcia należności.

Kupujący nie posłuży się przeciwko nam motywem reklamacji ażeby odroczyć całość lub część swojej płatności. Z wyraźnym zastrzeżeniem i wyłączając prolongatę wnioskowaną i przyznaną na czas, zwłoka w zapłacie naszych faktur w ustalonym terminie pociąga za sobą:

-natychmiastową ściągalność wszystkich zaległych kwot, niezależnie od przewidzianego sposobu płatności ( przez przyjęcie lub nie wekla trasowanego) a także zawieszenie bieżących dostaw.

-ściągalność z tytułu odszkodowania i klauzuli o wynagrodzeniu szkód kwoty odszkodowania równej 15% zaległych należności oraz odsetek za zwłokę wynoszących 1,5 obowiązującej, ustawowej stopy procentowej w odniesieniu do kwoty brutto na fakturze, a także ewentualnych kosztów sądowych.
7. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI
Sprzedający zastrzega sobie prawo własności dostarczanych towarów aż do całkowitej zapłaty ich ceny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 maja 1980 roku. W związku z tym, nie stanowi płatności w myśl tego przepisu przedstawienie weksli trasowanych lub jakiegokolwiek innego waloru, który rodzi zobowiązanie do zapłaty.

Kupujący zobowiązuje się osobiście względem sprzedającego, że nie będzie w żaden sposób dysponował nieograniczoną własnością, ani ustanawiał zastawów na zakupionych towarach przed całkowitą zapłatą ich ceny.

W przypadku gdy kupujący nie zgadza się na zwrot niezapłaconych towarów, zwykłe postanowienie tymczasowe jest równoznaczne z unieważnieniem sprzedaży i upoważnieniem do odbioru towarów. Wpłacone zaliczki zostaną zaliczone na poczet odszkodowań.

Pomimo klauzuli zastrzeżenia własności nabywca ponosi wszelkie ryzyko związane z transportem oraz następujące od chwili przejęcia towaru w posiadanie. W związku z tym powinien być ubezpieczony i ponosić związane z tym wydatki.
8. SPORY
Reklamacje i spory zawsze będą rozpatrywane z należytą uwagą, domniemana jest dobra wola tego, kto zadaje sobie trud przedstawienia swojej sytuacji. W przypadku sporu klient zwróci się w pierwszej kolejności do France-Sport SA w celu znalezienia polubownego rozwiązania. W przeciwnym razie sądem właściwym jest Sąd Handlowy w Aix en Provence niezależnie od miejsca dostawy czy ustalonych form płatności.

Wszystkie prawa zastrzeżone przez France Sport 2010 - Główne warunki sprzedaży - Warunki użytkowania - Skontaktuj się z nami