Witaj na oficjalnej stronie Polcups
 
 
  Przejrzyj nasz katalog
  Ściągnij nasz katalog
  Nasza strefa klienta
  Prośba otwarcia konta
  Kim jesteśmy?
  Skontaktuj się z nami
WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY
Strona internetowa France-Sport.fr zwana dalej „Stroną” proponowana jest pod pewnymi warunkami korzystania z niej, które określają ogół relacji pomiędzy jej użytkownikami a stroną.

Warunki użytkowania określone są poniżej, a zwykłe korzystanie oraz/lub zapoznanie się ze Stroną automatycznie i bezwarunkowo pociąga za sobą przyjęcie w całości wszystkich warunków korzystania z niej.

Strona zastrzega sobie prawo dokonania w każdej chwili zmiany niniejszych Warunków Ogólnych Sprzedaży bez wczesniejszego uprzedzenia i jakiegokolwiek odszkodowania. W związku z tym proponujemy aby sprawdzać ją regularnie.

W związku z indywidualnymi warunkami w stosunku do każdego klienta ceny podane na Stronie są cenami orientacyjnymi, a właściwe ceny zostaną podane gdy prześlemy nasze potwierdzenie.
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Korzystanie ze strony nie przyznaje Wam żadnych praw. Prawa te pozostają wyłączną własnością France-Sport i jej partnerów.

Tym samym wszystkie teksty, zdjęcia, filmy video, dane, plakaty, logo, marki i inne elementy reprodukowane na Stronie są zastrzeżone i chronione prawem własności intelektualnej , a w szczególności prawami autorskimi, prawami pokrewnymi, prawami znaków towarowych.

Z tego tytułu i zgodnie z Kodeksem Własności Intelektualnej dozwolone jest jedynie korzystanie na potrzeby prywatne i w gronie rodzinnym, a jakiekolwiek inne wykorzystywanie stanowi fałszerstwooraz/lub naruszenie praw pokrewnych i karane jest na podstawie wyżej wymienionego Kodu.

W związku z tym nikt i w żaden sposób nie powinien reprodukować, prezentować, rozpowszechniać, zbywać, zmieniać, przekazywać komukolwiek całości lub części powielonych ze Strony elementów oraz w ogóle całości lub części Strony bez uprzedniej i wyraźnej zgody France-Sport. Wszelkie niedozwolone wykorzystywanie całości lub części Strony (piractwo, fałszerstwo, itp.) może pociągać za sobą sankcje karne.
DANE OSOBOWE
Polcups dopuszcza możliwość zbierania pewnych, dotyczących Was danych imiennych. Informacje te są wykorzystywane przez France-Sport. Jednakże France-Sport zastrzega sobie możliwość przekazywania informacji osobom trzecim. Jeżeli nie dopuszczacie mozliwości ich przekazywania, możecie, zgodnie z ustawą z dnia 6 stycznia 1978 roku w sprawie informatyki, plików i swobód obywatelskich, wnieść sprzeciw oraz mieć do nich dostęp, wprowadzać zmiany, usunąć dotyczące Was informacje zwracając się do info@france-sport.fr
LINKI DO INNYCH STRON
Strona może zawierać linki hiperłącza dające dostęp do innych stron internetowych, edytowanych i zarządzanych przez osoby trzecie a nie przez France-Sport.

France-Sport nie będzie bezpośrednio lub pośrednio pociągnięta do odpowiedzialności w przypadku gdyby wyżej wymienione strony, należące do osób trzecich, nie przestrzegały aktualnie obowiązujących i obowiązujących w przyszłości przepisów prawnych i regulaminowych, zarówno francuskich jak i europejskich a także konsekwencji wynikających z ich nie przestrzegania.
GWARANCJE
Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień regulaminowych, uznajecie i przyjmujecie wyraźnie, że:

Strona jest dostępna w aktualnej formie, osiągalna w zależności od jej dostępności i bez żadnej wyraźnej lub wynikającej z treści gwarancji ze strony France-Sport oraz, że korzystanie z niej odbywa się na Waszą wyłączną odpowiedzialność.

France-Sport nie daje gwarancji, że (1°) Strona, zawarte w niej jej treści i prpoponowane towary odpowiadać będą całkowicie Waszym oczekiwaniom, (2°)Strona będzie działała w sposób nieprzerwany i pozbawiona będzie wszelkich błędów, że przerwy te i błędy zostaną naprawione, (3°) Strona nie będzie zawierała żadnego wirusa.W trakcie korzystania ze Strony cały materiał jest pobierany i/lub w dowolny sposób otrzymany na Wasze własne ryzyko i odpowiedzialność a France-Sport nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za szkody, straty poniesione przez Wasz komputer.

Żadna porada ani informacja, pisemna czy ustna, uzyskana od France-Sportoraz w trakcie korzystania ze Strony nie dopuszcza możliwości jakiejkolwiek gwarancji, która nie byłaby jasno wyrażona i przewidziana w niniejszych warunkach.
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień prawnych i regulaminowych France-Sport nie będzie pociągnięta do odpowiedzialności za jakąkolwiek, bezpośrednią lub pośrednią szkodę, a w szczególności, choć niewyczerpująco, za utratę zysków, klienteli, danych, dóbr niematerialnych mogących wynikać z faktu korzystania lub niemożności korzystania ze Strony, ogólnie rzecz biorąc, za wszelkie zjawiska mające związek ze Stroną oraz/lub stronami osób trzecich. W szczególności, w przypadku całkowitego lub częściowego piractwa Strony France-Sport nie przyjmie na siebie odpowiedzialności za szkody jakie to piractwo mogło spowodować względem Was lub osób trzecich.
ZAMKNIĘCIE LUB ZAWIESZENIE STRONY
France-Sport zastrzega sobie możliwość w sytuacji gdy uzna za stosowne, wprowadzenia zmian, czasowego lub stałego wyłączenia całości lub części Strony bez uprzedniego powiadomienia czy jakiegokolwiek odszkodowania. France-Sport w żadnym wypadku nie będzie mogła zostać pociągnięta do odpowiedzialności w przypadku Waszego sprzeciwu lub sprzeciwu osób trzecich w związku ze zmianą, przerwą lub zawieszeniem Strony.
ZASTOSOWANIE PRAWA-SPORY
Strona podlega prawu francuskiemu, a w przypadku sporu jedynym kompetentnym sądem jest sąd w Aix en Provence.
Wszystkie prawa zastrzeżone przez France Sport 2010 - Główne warunki sprzedaży - Warunki użytkowania - Skontaktuj się z nami